om företaget

Verksamheten

Verksamhet startade i början av 1990-talet. Målsättningen var att utveckla en enkel processlösning för satsvis rening – SBR-teknik – av avloppsvatten med aktivt slam. Vi kallar vår process för Aqua Prim.

Vår första anläggning togs i drift 1993. I dag har vi ett hundratal anläggning i drift och under konstruktion.

För närvarande bedriver vi verksamhet i Sverige och Polen.

affärsdé

Vår affärsidé är att leverera kompletta lösningar för rening av avloppsvatten. I våra leveranser ingår projektering, utförande, driftsättning, utbildning och garantiansvar. Den vanligaste upphandlingsformen är totalentreprenaden som innebär att processgaranti lämnas.

Vi har som specialitet att optimera befintliga anläggningar vilket innebär att kostnaden för skötsel och drift sjunker radikalt samt att energiåtgången minimeras. Kapaciteten brukar kunna höjas med upp till 50 procent utan att nya bassängvolymer behöver anläggas.

mark & betong

Aqua Processer är ett dotterbolag till Mark & Betong som har säte i Stockholm. Mark & Betong bedriver konventionell entreprenadverksamhet inom området infrastruktur.

Mark & Betong har ytterligare två dotterbolag, Väg & Trafikarbeten och Sebra Väg & Fog, vilka huvudsakligen arbetar med underhåll av flygfält. Väg & Trafikarbeten har bl a utvecklat en metod för rillning av betong- och asfaltsbanor.

Helhet och miljö

Vår miljöpolicy är att med beaktande av planerbara miljöaspekter och kretsloppstänkande utöva sin verksamhet med förebyggande åtgärder för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling såväl lokalt som globalt och därmed uppfylla företagets ambition om förtroende, säkerhet och ansvar.

Det innebär att samtliga medarbetare inom företaget bär delaktigt ansvar för att verka så att miljöpåverkan minimeras och att miljöarbetet genom erfarenhetsåterföring ständigt utvecklas.

Miljöarbetet utövas med inriktning:

 • att öka kunskapen och medvetandet om miljöfrågor
 • att beakta miljöaspekter vid arbetsutföranden
 • att ställa krav och påverka vid samverkan med företag, myndigheter och organisationer
 • att ange krav och säkerställa medvetenhet om miljöaspekter hos underentreprenörer, leverantörer och speditörer
 • att förbättra utnyttjandet av miljöpåverkande resurser
 • att miljöförbättrande åtgärder är en naturlig del i verksamheten


aqua prim – lättskött och flexibel anläggning

Reningsprocessen är självreglerande. Tillsyn 2-4 gånger i månaden är därför oftast tillräckligt för att driva processen. Vi har anläggningar i drift från ca 50 – 10000 pe och utvecklingen går mot allt större anläggningar.

Med SBR-teknik kan man dessutom utan driftstörningar klara mycket ojämna belastnings-variationer över dygnet. Detta gäller såväl mängden ovidkommande vatten som BOD-belastningen.

Sbr – ”sequencing batch reactor”

Brukar på svenska översättas med ”satsvis biologisk rening”. Tekniken som var den första aktivslammetoden beskrevs och praktiserades redan i början av 1900-talet. Genomströmmande system kom dock att dominera.

På 1970-talet ökade intresset för metoden inte minst på grund av det enkla sättet att avskilja kväve från avloppsvatten.

Utveckling av aqua prim

Under tio år har vi utvecklat SBR-tekniken med målsättning att finna ett optimalt koncept för ombyggnad och nyproduktion och som dessutom klarar ojämn belastning. Metoden är energisnål och kostnadseffektiv. Processen är självreglerande och behovet av tillsyn minimalt. Någon flödesstyrd utrustning behövs normalt inte. En ombyggnad av ett konventionellt verk kan betala sig på några år enbart genom minskade skötselkostnader.

sbr-teknikens fördelar

Det är avgörande för reningsresultatet att partiklar och slam får sedimentera under lugna förhållanden. SBR-tekniken har till skillnad mot genomströmningsverk alltid helt ideala sedimenteringsförhållanden. Detta ger stabila reningsresultat oavsett variationer i det tillrinnande avloppsflödet. Med SBR-teknik kan mikroorganismerna, som alltid befinner sig i samma bassäng, enklare styras till önskad sammansättning.

styrning

Vi har under många år utvecklat ett styrsystem för process och andra komponenter som galler, slambehandling, provtagare od. Via menyhanteringen kan alla nödvändiga parametrar kontrolleras och ändras efter behov. Anläggningen blir på detta vis mycket överskådlig.

Ett speciellt program går in automatiskt för att hålla liv i aktivslamprocessen även under perioder med mycket begränsad belastning som kan förekomma vid konferensanläggningar och jämförbar verksamhet.

reningssekvens

Rening med SBR-teknik sker i olika steg:

 • Påfyllning av SBR-reaktor
 • Syresättning för biologisk nedbrytning
 • Dosering av fällningsmedel för fosforreduktion
 • Sedimentering
 • Avtappning av slam
 • Avtappning av klarvatten


skötsel

Reningsprocessen är självreglerande. Någon egentlig skötsel behövs därför inte. Tillsyn 2-4 gånger i månaden är ofta tillräckligt.

förbehandling

För mindre anläggningar behövs en försedimentering för att frånskilja grövre sedimenterbara föroreningar. För större verk ersätts försedimenteringen av maskinrensat galler eller trumsil. Det rens som frånskiljs tvättas, pressas och leds till renskärl eller container.

slamhantering

Det överskottsslam som bildas i reaktorerna leds vanligtvis till ett slamlager där viss förtjockning sker. Önskas ytterligare avvattning av slammet kan vi skräddarsy en anläggning efter beställarens önskemål.

reningsresultat

För BOD och fosfor kan följande värden garanteras:
BOD < 10 mg per liter
Fosfor < 0.3 mg per liter

totallösningar

Vi är specialiserade på totalentreprenader för om- och nybyggnad av avloppsreningsverk.

garantier

I enlighet med Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader lämnas garanti för utförande, funktion och process. Även för kvävereduktion.

övrigt

För mer information finns våra kontaktuppgifter under fliken kontakt på menyraden.